RODO

Biuro Cechu czynne:
od poniedzialku do czwartku w godzinach 9:00 - 14:00


nr konta Cechu: 15 1500 1722 1217 2006 9312 0000

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: - Cech Rzemiosł Różnych w Stargardzie z siedzibą 73-110 Stargard przy ul. Kaszubskiej 19. Mogą się Państwo z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: cechstargard@pro.onet.pl lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

Państwa dane przetwarzane będą w celu: - prowadzenia przez Administratora działalności statutowej i ustawowej, a w szczególności w celu dotyczącej młodocianych pracowników.

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są: - w zakresie prowadzenia działalności statutowej i ustawowej Administratora art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z: ustawą o rzemiośle z 22 marca 1989 r.(Dz. U. z 2016 poz.1285 ze zm.), ustawą prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 (Dz. U. z 2018 poz. 646),ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie informacji dla Przedsiębiorcy z 6 marca 2018 (Dz. U. z 2018 poz. 247) oraz ustawą prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 996).

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: - podmioty, które wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

Posiadają Państwo: - prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez realizację zadań statutowych i ustawowych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Starszy Cechu